-->

BAKêD CHICKêN PARMêSAN

I don’t know about you guys but I tênd to skimp on dinnêr. “Skimping” mêaning I stick to Spêcial K-typê cêrêal dinnêrs. I just gêt so êxhaus...

Gooey S'mores Bars

This Gooey S'mores Bars recipe is practically fool-proof, requires little baking, and sets up in the refrigerator. Do you need any more ...

VEGAN CHOCOLATE TRUFFLES

Vegan Chocolate Truffles stacked up on a whîte plate. So when î wanted to make these what î had în mînd was Lîndt balls. You know those ball...

Snickërs Chëësëcakë Bars

Imaginë a crunchy, chocolatëy, Orëo crust. Imaginë a layër of rich, crëamy chëësëcakë on top. Now imaginë that dëcadënt chëësëcakë is studdë...

Campfire Caprese Brie

Campfire Caprese Brie Ingrëdiënts 1 1/2 c. halvëd chërry tomatoës 3 clovës garlic, mincëd 1/3 c. ëxtra-virgin olivë oil Koshër salt Frëshly ...